logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 3


วันที่ 26 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 3 ในภาคใต้ ณ โรงแรม นิวซีซัน สแควร์ จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันสะท้อนปัญหาการขับเคลื่อน รวมถึงระดมความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ที่ตอบสนองศักยภาพเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ประชาชน เอกชน สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของพื้นที่ และนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ สศช. ได้คัดเลือกประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. ในระดับพื้นที่และภาค ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงหลายมิติและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนามาเป็นประเด็นหลักในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ประสานนโยบายและเชื่อมโยงงานด้าน วทน. ลงสู่พื้นที่ ผู้ทำหน้าที่สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้ให้บริการด้าน วทน. ที่ถ่ายทอด วทน. ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก วทน. ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีต่อเนื่องจากที่จัดไปแล้ว 2 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม และ 22 เมษายน 2562 ตามลำดับ

การประชุมในภาคเช้า เริ่มด้วยการกล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมโดย นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. หลังจากนั้น ดร.วิชญายุทธฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางการระดมความคิดเห็น จากนั้นเป็นการนำเสนอสถานการณ์การขับเคลื่อน วทน. ในภาพรวมและระดับพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนที่ได้จากการหารือรอบแรกร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน วทน. ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ หลังจากนั้น ในภาคบ่ายเป็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาค

ทั้งนี้ การประชุมที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อน วทน. และผู้ประกอบการหรือภาคีที่ใช้ประโยชน์จาก วทน. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้าน วทน. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต้อง (1) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การนำ วทน. มาใช้ประโยชน์สำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม วทน. สำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึง (2) ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (mindset) ของทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการในพื้นที่ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ (ยึดหลักเหตุผล) และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความคิดและพัฒนาต่อยอดการสร้างนวัตกรรม (3) บูรณาการและจัดระบบทำงานของหน่วยงานขับเคลื่อน วทน. และเชื่อมโยงสู่ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) ติดตามประเมินผลความสำเร็จและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาก

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับพื้นที่และภาคครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย จะเป็นการจัดเวทีภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น สศช. จะได้สรุปและประมวลผลการประชุมรวมถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด จัดทำเป็นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาค เสนอผู้บริหารและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป


ข่าว / ภาพ :  กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
t20190426163915_29094.jpg
t20190426163919_29095.jpg
t20190426163924_29096.jpg
t20190426163902_29097.jpg
t20190426163906_29098.jpg
t20190426163910_29099.jpg
t20190426163853_29100.jpg
t20190426163858_29101.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th