logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา


วันที่ 24 เม.ย. 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

ในโอกาสนี้ นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศดังกล่าว โดยในแต่ละศาสนาประกอบพิธี ดังนี้ 
• ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
• ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพร
• ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
• พราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร
• ศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20190424174224_29032.jpg
t20190424174232_29033.jpg
t20190424174039_29034.jpg
t20190424174203_29035.jpg
t20190424174210_29036.jpg
t20190424174217_29037.jpg
t20190424174144_29038.jpg
t20190424174157_29039.jpg
t20190424174152_29040.jpg
t20190424174137_29041.jpg
t20190424174131_29042.jpg
t20190424174124_29043.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th