logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 2


วันที่ 23 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 2 ในภาคกลาง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันสะท้อนปัญหาการขับเคลื่อน รวมถึงระดมความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ วทน. ที่ตอบสนองศักยภาพเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยได้คัดเลือกประเด็น วทน. ในระดับพื้นที่และภาค ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงหลายมิติและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา มาเป็นประเด็นหลักการขับเคลื่อน โดยครั้งนี้เป็นเวทีที่ 2 ต่อเนื่องจากเวทีจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

การประชุมในภาคเช้า เริ่มด้วยการกล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมโดย นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. หลังจากนั้น ดร.วิชญายุทธฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางการระดมความคิดเห็น โดยเน้นย้ำว่าหลักการสำคัญของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ต้องมุ่งขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญต่าง ๆ ในแผนที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ ที่สำคัญต้องเพิ่มการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ จึงจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น ดร.อธิพงศ์  หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม ได้นำเสนอสถานการณ์การขับเคลื่อน วทน. ในระดับพื้นที่และระดับภาค ซึ่ง สศช. ได้รวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า และลงพื้นที่ในภูมิภาคเพื่อหารือหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ วทน. เชิงพื้นที่ โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรอบแรก และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งนำเสนอ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็น  

สำหรับในภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อระดมความเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะแนวทาง วทน. ในระดับพื้นที่และภาค โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มที่ 2 เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และอื่น ๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน วทน. ในพื้นที่และภาค ทั้งในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ประสานนโยบายและเชื่อมโยงงานด้าน วทน. ลงสู่พื้นที่ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงองค์ความรู้และให้บริการด้าน วทน. ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานปฏิบัติที่ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนและถ่ายทอด วทน. ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่นำ วทน. มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สถาบันภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก วทน. ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ การประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อน วทน. และผู้ประกอบการหรือภาคีที่ใช้ประโยชน์จาก วทน. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และแสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้าน วทน. ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการอาสาเป็นเจ้าภาพบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงลงสู่พื้นที่ทั้งการให้บริการ วทน. ของภาครัฐและผลงานวิจัย (Supply Side) และความต้องการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ (Demand Side) เพื่อเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานบูรณาการหลักด้าน วทน. ในพื้นที่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ฯลฯ  

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับพื้นที่และภาค อีก 2 ครั้ง จะเป็นการจัดเวทีในภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา และภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ โดย สศช. จะได้สรุปและประมวลผลการประชุม รวมถึงผลการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด จัดทำเป็นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาค เสนอผู้บริหารและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ข่าว :  กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20190423155655_29001.jpg
t20190423155648_29002.jpg
t20190423155702_29003.jpg
t20190423155628_29004.jpg
t20190423155634_29005.jpg
t20190423155641_29006.jpg
t20190423155609_29007.jpg
t20190423155617_29008.jpg
t20190423155621_29009.jpg
t20190423155550_29010.jpg
t20190423155555_29011.jpg
t20190423155602_29012.jpg
t20190423155531_29013.jpg
t20190423155537_29014.jpg
t20190423155544_29015.jpg
t20190423155511_29016.jpg
t20190423155517_29017.jpg
t20190423155525_29018.jpg
t20190423155452_29019.jpg
t20190423155459_29020.jpg
t20190423155505_29021.jpg
t20190423155429_29022.jpg
t20190423155437_29023.jpg
t20190423155444_29024.jpg
t20190423155411_29025.jpg
t20190423155416_29026.jpg
t20190423155423_29027.jpg
t20190423155353_29028.jpg
t20190423155358_29029.jpg
t20190423155404_29030.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th