logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คกก.ดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับ สศช.


วันที่ 11 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562  นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  ดร.วิทยา  เจียรพันธุ์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (ศว.นบ.) ชุดที่ 6 พร้อมทั้งคณะกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องประชุมประหยัด  บุรณะศิริ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้เดินทางมาขอคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของ ศว.นบ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ นางสาวศรี  ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สศช. ร่วมให้การต้อนรับ 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20190411153922_28877.jpg
t20190411153930_28878.jpg
t20190411153957_28879.jpg
t20190411154010_28880.jpg
t20190411154057_28881.jpg
t20190411154035_28882.jpg
t20190411154108_28883.jpg
t20190411154114_28884.jpg
t20190411154121_28885.jpg
t20190411154129_28886.jpg
t20190411154135_28887.jpg
t20190411154140_28888.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th