logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สศช.


วันที่ 9 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมสุนทร  หงส์ลดารมภ์ อาคาร 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้บรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์ 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20190409170501_28753.jpg
t20190409170503_28754.jpg
t20190409170504_28755.jpg
t20190409170506_28756.jpg
t20190409170507_28757.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th