logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ร่วมจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


วันที่ 9 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายพิเศษ ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง "การจัดการฐานข้อมูลของระบบราชการไทย”  และนางพรกนก  วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการ TMA Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA: Thailand Management Association) เรื่อง "การจัดระบบข้อมูลตามกรอบสถาบันจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (International Institute for Management Development: IMD)” 
นอกจากนี้มีผู้ให้เกียรติร่วมเสวนา เรื่อง "การจัดระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย” ประกอบด้วย นางสาวลักษณวดี  ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดร.สุรชัย  สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นางศิริพร  ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา นายสุรพล  ศรีเฮือง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ สศช. โดยมี นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการจัดการและประมวลผลข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติ บนความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ IMD และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในการจัดระบบข้อมูลการประเมินขีดความสามารถของประเทศมากยิ่งขึ้น และภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดอันดับของ IMD และ WEF ต่อไป

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี 
t20190409112239_28722.jpg
t20190409112244_28723.jpg
t20190409112250_28724.jpg
t20190409112217_28725.jpg
t20190409112225_28726.jpg
t20190409112231_28727.jpg
t20190409112152_28728.jpg
t20190409112158_28729.jpg
t20190409112204_28730.jpg
t20190409112132_28731.jpg
t20190409112139_28732.jpg
t20190409112146_28733.jpg
t20190409112114_28734.jpg
t20190409112120_28735.jpg
t20190409112126_28736.jpg
t20190409112056_28737.jpg
t20190409112103_28738.jpg
t20190409112109_28739.jpg
t20190409112038_28740.jpg
t20190409112044_28741.jpg
t20190409112050_28742.jpg
t20190409112021_28743.jpg
t20190409112027_28744.jpg
t20190409112033_28745.jpg
t20190409111959_28746.jpg
t20190409112008_28747.jpg
t20190409112015_28748.jpg
t20190409111933_28749.jpg
t20190409111940_28750.jpg
t20190409111947_28751.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th