logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค ครั้งแรก


วันที่ 28 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2562 ดร.วิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค เวทีแรก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งระดมความเห็นทุกภาคีกำหนดแนวทางแก้ปัญหาและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถตอบสนองศักยภาพเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยได้คัดเลือกประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. ในระดับพื้นที่และภาค ซึ่งเป็นประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงหลายมิติและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา มาเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดย สศช. ได้ดำเนินการมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษารวบรวมข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน วทน. ในภาพรวมของประเทศ จากนั้นได้ทำการศึกษาข้อมูลในเชิงประจักษ์ โดยลงพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อหารือกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน วทน. เพื่อรับทราบถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานขับเคลื่อน วทน. ในเชิงพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการผลักดันให้การขับเคลื่อน วทน. ในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองศักยภาพของพื้นที่และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นนำผลการศึกษาและสำรวจข้อมูลทั้งหมดมาประมวลจัดทำเป็น (ร่าง) ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่และภาค เสนอต่อภาคีการพัฒนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ 

การประชุมในภาคเช้า เริ่มด้วยการกล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมโดยนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. หลังจากนั้น ดร.วิชญายุทธฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางการระดมความคิดเห็น  โดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่า สศช. อยากให้ร่วมกันนำเสนอถึงปัจจัยความสำเร็จใดในการขับเคลื่อน วทน. ระดับพื้นที่ ที่จะเป็นเสมือน "จุดคานงัด” ที่ช่วยให้การพัฒนาในด้านอื่น ๆ  เกิดความก้าวหน้าหรือเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงร่วมกันกำหนดแนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อน วทน. กลไกการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพ และกลไกการติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ 

นอกจากนี้ ดร.อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม ได้นำเสนอสถานการณ์การขับเคลื่อน วทน. ในระดับพื้นที่และระดับภาค ซึ่ง สศช. ได้รวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้า และลงพื้นที่ในภูมิภาคเพื่อหารือหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ วทน. เชิงพื้นที่ ในลักษณะประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรอบแรก และ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ และปัจจัยความสำเร็จต่าง ๆ 
สำหรับในภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อระดมความเห็นร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะแนวทาง วทน. ในระดับพื้นที่และภาค โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่ 2 เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และอื่น ๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน วทน. ในพื้นที่และภาค ทั้งในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ประสานนโยบายและเชื่อมโยงงานด้าน วทน. ลงสู่พื้นที่ หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงองค์ความรู้และให้บริการด้าน วทน. ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานปฏิบัติที่ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนและถ่ายทอด วทน. ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่นำ วทน. มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สถาบันภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก วทน. ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 

ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในอีก 3 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ กำหนดจัดในช่วงเดือนเมษายน 2562  โดยผลการประชุมทั้ง 4 ภาค สศช. จะนำมาประมวลและจัดทำเป็น (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถตอบสนองศักยภาพเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

ข่าว / ภาพ :  สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

t20190328161845_28648.jpg
t20190328161846_28649.jpg
t20190328161847_28650.jpg
t20190328161844_28651.jpg
t20190328161842_28652.jpg
t20190328161841_28653.jpg
t20190328161837_28654.jpg
t20190328161838_28655.jpg
t20190328161840_28656.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th