logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ร่วมเตรียมความพร้อมสู่อนาคต รองรับประเทศไทย 4.0


วันที่ 22 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎสกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0” (Future Ready Program for Thailand 4.0) จัดโดยกองทุนสวัสดิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมสยามแอทสยามดีไซน์โฮเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมรวมจำนวน 112 คน

การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Trends) และพลิกผัน (Disruptive Changes) รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและการพัฒนาประเทศไทย (2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสำรวจอนาคตและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการมองอนาคต การคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อรองรับอนาคตเพื่อให้สามารถตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด และ (3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักบริหารอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ที่จะเป็นพลังร่วมในการพัฒนาประเทศและหน่วยงานท่ามกลางความท้าทาย

การฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงานภาคเอกชน และผู้บริหารสภาบันอุดมศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ แนวโน้มอนาคตโลกและผลกระทบ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและความเป็นดิจิทัล เครื่องมือการมองอนาคต การมองอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะ การมองอนาคตและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องอนาคตในขั้นพื้นฐาน สามารถนำเครื่องมือในการมองอนาคตมาใช้ประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนองค์การและพัฒนาขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงปรารถนาภายใต้บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ธนัฐ  พวงนวม / เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20190322102229_28616.jpg
t20190322102228_28617.jpg
t20190322102227_28618.jpg
t20190322102226_28619.jpg
t20190322102225_28620.jpg
t20190322102224_28621.jpg
t20190322102223_28622.jpg
t20190322102223_28623.jpg
t20190322102222_28624.jpg
t20190322102221_28625.jpg
t20190322102220_28626.jpg
t20190322102219_28627.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th