logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คกก. ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร


วันที่ 4 มี.ค. 2562

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของคณะกรรมการฯ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร (ศาลจราจร) ในส่วนของการพิจารณาคดีจราจรและแนวทางการแก้ไขปัญหาคดีเมาแล้วขับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น  250 คน ประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั่วไป
          การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... และอภิปรายถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นในการมีมาตรการพิเศษ การดำเนินคดีจราจร และการพิจารณาคดีและความผิดในคดีกลุ่มเมาแล้วขับ และช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย  เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในมุมมองที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำผลการสัมมนาดังกล่าวไปประกอบการแก้ไขร่างกฎหมาย ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

ข่าว  :  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม    
ภาพ :  เมฐติญา วงษ์ภักดี
t20190304100330_28460.jpg
t20190304100335_28461.jpg
t20190304100340_28462.jpg
t20190304100315_28463.jpg
t20190304100320_28464.jpg
t20190304100325_28465.jpg
t20190304100258_28466.jpg
t20190304100303_28467.jpg
t20190304100308_28468.jpg
t20190304100246_28469.jpg
t20190304100250_28470.jpg
t20190304100255_28471.jpg
t20190304100232_28472.jpg
t20190304100237_28473.jpg
t20190304100241_28474.jpg
t20190304100217_28475.jpg
t20190304100222_28476.jpg
t20190304100227_28477.jpg
t20190304100202_28478.jpg
t20190304100206_28479.jpg
t20190304100212_28480.jpg
t20190304100144_28481.jpg
t20190304100149_28482.jpg
t20190304100154_28483.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th