logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมเสวนา  สภาพัฒน์โฉมใหม่เป็นอย่างไร เตรียมพร้อมดำเนินงานภายใต้โครงสร้างใหม่


วันที่ 9 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา เรื่อง "สภาพัฒน์โฉมใหม่เป็นอย่างไร : พ.ร.บ.สภาพัฒน์ สถาบันวิจัย และทิศทางการพัฒนา สศช.” ณ ห้อง 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมทั้งร่วมพูดคุยกับประชาคม สศช. พร้อมกับ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ และ ดร.ปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร  โดยมีนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เกริ่นนำเข้าสู่การเสวนาด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

การจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนและ ถูกต้องให้แก่บุคลากร สศช. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งการปรับบทบาทครั้งใหญ่ การปรับโครงสร้าง ระบบการบริหารองค์กรและบุคลากร และระบบการทำงาน  รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเปิดโอกาสให้ประชาคม สศช. ได้ซักถามในประเด็นที่สงสัย เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ช่วยให้งานขององค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้น 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

1. ร่าง พ.ร.บ. สศช. ฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

2. กฎกระทรวงแบ่งโครงสร้างองค์กร ซึ่งโครงสร้างใหม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้ว โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักเดิมเป็นกอง ยกเว้นสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 ภาค และจัดตั้งกองใหม่ 3 กอง 1 ศูนย์ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. จัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ซึ่งสถาบันฯ จะเน้นภารกิจที่เป็นการมองไปในอนาคตที่เป็นเชิงกลยุทธ์ หรือที่เรียกว่า "Strategic Foresight” โดยสถาบันดังกล่าวจะทำงานร่วมกับสภาพัฒน์อย่างใกล้ชิด และเป็นสถาบันที่จะสนับสนุนด้านการวิจัยเชิงนโยบายระยะยาวของประเทศ รวมทั้งเป็นกลไกช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยนโยบายให้กับบุคลากรของ สศช. และการทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วย 

นอกจากนี้ ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการจัดระบบเอกสารและขั้นตอนการทำงานของ สศช. ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดระบบเอกสารและการทำงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         
ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าวมีผู้บริหาร สศช. ได้แก่ นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และนางชุลีพร  บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และประชาคม สศช. ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการถ่ายทอดสดทางอินทราเน็ต สศช. ซึ่งมีผู้สนใจรับชมและส่งคำถามผ่านทางกลุ่มไลน์ภายใน สศช. อย่างต่อเนื่องตลอดการเสวนา  
 
ข่าว   : พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
ภาพ  : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ  

t20181109184834_27107.jpg
t20181109184833_27108.jpg
t20181109184835_27109.jpg
t20181109184828_27110.jpg
t20181109184827_27111.jpg
t20181109184827_27112.jpg
t20181109184823_27113.jpg
t20181109184822_27114.jpg
t20181109184821_27115.jpg
t20181109184817_27116.jpg
t20181109184815_27117.jpg
t20181109184814_27118.jpg
t20181109184810_27119.jpg
t20181109184809_27120.jpg
t20181109184808_27121.jpg
t20181109184804_27122.jpg
t20181109184803_27123.jpg
t20181109184803_27124.jpg
t20181109184759_27125.jpg
t20181109184758_27126.jpg
t20181109184758_27127.jpg
t20181109184755_27128.jpg
t20181109184754_27129.jpg
t20181109184753_27130.jpg
t20181109184752_27131.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th