logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แนวทางการรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ : NESDB Right Gift Policy


วันที่ 8 ต.ค. 2561

t20181008133341_26648.png
t20181008133347_26649.png

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th