logo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต >> กิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมา

กิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. การฝึกอบรม ครั้งที่ 4  ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในวันพระ  วันที่ 24 กันยายน 2561


วันที่ 3 ต.ค. 2561

t20181003101545_26608.jpg
t20181003101555_26609.jpg
t20181003101604_26610.jpg
t20181003101611_26611.jpg
t20181003101620_26612.jpg
t20181003101625_26613.jpg
t20181003101633_26614.jpg
t20181003101639_26615.jpg
t20181003101647_26616.jpg
t20181003101653_26617.jpg
t20181003101703_26618.jpg
t20181003101709_26619.jpg
t20181003101717_26620.jpg
t20181003101722_26621.jpg
t20181003101728_26622.jpg
t20181003101737_26623.jpg
t20181003101744_26624.jpg
t20181003101750_26625.jpg
t20181003101756_26626.jpg
t20181003101801_26627.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th