logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดระดมความคิดเห็น  "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี"


วันที่ 28 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 นางสาวลดาวัลย์  คำภา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน  บรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืนระยะ 20 ปี" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมีนางชุลีพร  บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  สศช. กล่าวเปิดการประชุม และนำเสนอ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แทนภาคประชาสังคมและเกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมประมาณ 150 คน

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดทำ "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี" พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่ได้จัดทำไว้ หลังจากนั้นจะนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้มีความชัดเจน เพื่อที่จะเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป

การประชุมวันแรก ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุมและบรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน" พร้อมทั้งการนำเสนอรายละเอียดของ "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี" และช่วงบ่าย เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความเห็นต่อ "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี" และมุมมองของพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มุมมองของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี ดร.ชวนชม  บุญระหงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางสาวอโณทัย ไชยแสนชมภู กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากร กลุ่มที่ 2 มุมมองของภาคประชาสังคมและเครือข่ายเกษตรกร โดยมี นายวิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี และนางสาวทัศนีย์  วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นวิทยากร กลุ่มที่ 3 มุมมองของพื้นที่ (กรณีตัวอย่างการจัดการการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่บริเวณคลองดำเนินสะดวก) โดยมีนายสมบูรณ์  อัพภาสกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายพิพัฒน์  รุ่งกานต์วิวัฒน์  นักวิจัยโครงการวิจัยการจัดการสวนเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก เป็นวิทยากร 

สำหรับวันที่สอง เป็นการนำเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม โดย ดร.ชวนชม  บุญระหงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวทัศนีย์  วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และนายพิพัฒน์  รุ่งกานต์วิวัฒน์ นักวิจัยโครงการวิจัยการจัดการสวนเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก ตามลำดับ หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายและระดมความเห็น เรื่อง "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี" โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ นางสาวอโณทัย  ไชยแสนชมภู  หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมนึก  ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นางสุภา  ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) นายเดชา  ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เป็นวิทยากร และ นางสาวลดาวัลย์  คำภา  ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการ 
 
ข่าวและภาพ  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20180928182538_26423.jpg
t20180928182614_26424.jpg
t20180928182620_26425.jpg
t20180928182637_26426.jpg
t20180928182700_26427.jpg
t20180928182709_26428.jpg
t20180928182803_26429.jpg
t20180928182825_26430.jpg
t20180928182839_26431.jpg
t20180928182847_26432.jpg
t20180928182856_26433.jpg
t20180928182906_26434.jpg
t20180928182914_26435.jpg
t20180928182921_26436.jpg
t20180928182927_26437.jpg
t20180928182946_26438.jpg
t20180928182954_26439.jpg
t20180928183003_26440.jpg
t20180928183018_26441.jpg
t20180928183223_26442.jpg
t20180928183239_26443.jpg
t20180928183309_26444.jpg
t20180928183419_26445.jpg
t20180928183439_26446.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th