logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สถานทูตญี่ปุ่นหารือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน ณ สศช.


วันที่ 18 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Tatsuo Saito, First Secretary (Economic Analyst) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. Akio Egawa, Associate Professor at Momoyama Gakuin University ในโอกาสที่เดินทางมายัง สศช. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งพัฒนาการล่าสุดของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน และแนวโน้มผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยและประเทศสำคัญๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายในการรองรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปี 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20180918111041_26284.jpg
t20180918111047_26285.jpg
t20180918111053_26286.jpg
t20180918111123_26287.jpg
t20180918111128_26288.jpg
t20180918111133_26289.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th