logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมหารือ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ 20 ปี 


วันที่ 13 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวลดาวัลย์  คำภา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุม (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ ๒๐ ปี ณ โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายนิติ  ช่างภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระยะ ๒๐ ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สศช. จำนวนประมาณ 80 คน

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือและพิจารณาความเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และนำไปพัฒนาทรัพยากรฐานการผลิตทางการเกษตรให้มีความมั่นคง สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศในระยะยาวต่อไป 

ข่าวและภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

t20180913185344_26206.jpg
t20180913185349_26207.jpg
t20180913185354_26208.jpg
t20180913185412_26209.jpg
t20180913185430_26210.jpg
t20180913185619_26211.jpg
t20180913185632_26212.jpg
t20180913185715_26213.jpg
t20180913185726_26214.jpg
t20180913185738_26215.jpg
t20180913185748_26216.jpg
t20180913185801_26217.jpg
t20180913185812_26218.jpg
t20180913185829_26219.jpg
t20180913185837_26220.jpg
t20180913185851_26221.jpg
t20180913185904_26222.jpg
t20180913185914_26223.jpg
t20180913185937_26224.jpg
t20180913185951_26225.jpg
t20180913190010_26226.jpg
t20180913190021_26227.jpg
t20180913190031_26228.jpg
t20180913190112_26229.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th