logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

แถลงข่าวการเปิดตัวโครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียว (Launch of Integrated Green Urban Transport Plans)


วันที่ 6 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ของไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียว ณ โรงแรมพูลแมน อาเคเดีย (หาดในทอน) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนเมืองในพื้นที่แผนงาน IMT-GT อาทิ นายไซริล เคีย โจฮารี มนตรีแห่งรัฐปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) ผู้แทนจากเมืองลังกาวี รัฐเกดะห์ (ประเทศมาเลเซีย) ผู้แทนจากเมืองซาบัง  จังหวัดอาเจะห์ (ประเทศอินโดนีเซีย) และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ นายอัลเฟรโด เปริเกรโด ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคและประสานการปฏิบัติการ และนายฮิเดกิ อิวาซากิ ผู้อำนวยการสำนักงานประเทศไทย จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และนายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT) เข้าร่วมประชุม   

โครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวได้รับการสนับสนุนจาก ADB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งในเมืองสีเขียวระหว่างเมืองในพื้นที่แผนงาน IMT-GT ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ เมืองลังกาวี เมืองปีนัง และเมืองซาบัง

แผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวถือเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งของการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองสีเขียว (Green City) ภายใต้แผนงาน IMT-GT ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างฐานการท่องเที่ยวจุดหมายเดียว (Single Destination) แบบยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบัน 5 เมืองดังกล่าวกำลังเผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงของภาวะโลกร้อน การขยายตัวที่รวดเร็วของชุมชนเมือง ปัญหาการจราจรที่หนาแน่น และการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของเมืองที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักได้ หากไม่มีการบริหารจัดการและวางแผนล่วงหน้าอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ 

ดังนั้น รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการการขนส่งสีเขียวที่ไม่สร้างมลภาวะ อาทิ การส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ การใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การใช้จักรยานและการเดิน และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น แอพพลิเคชันในการวางแผนการขนส่งและการวางผังเมืองแบบบูรณาการร่วมกัน เป็นต้น จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยรักษามนต์เสน่ห์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเอาไว้ ขณะเดียวกันยังทำให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมาสู่ระบบการขนส่งสีเขียว อาทิ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการข้างทางเดินหรือทางจักรยาน ธุรกิจให้เช่ารถจักรยาน เป็นต้น และยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอย่างยั่งยืนจากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งสาธารณะหรือรูปแบบการเดินทางโดยจักรยานหรือการเดินมากขึ้น เป็นต้น     

ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบในหลักการของแนวทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรขยายผลการดำเนินการออกไปสู่เมืองอื่น ๆ ในพื้นที่ IMT-GT และในประเทศไทยต่อไป เพื่อผลักดันให้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานการหารือระดับสูงร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากเมืองปีนัง เมืองลังกาวี เมืองซาบัง ADB และ CIMT ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวไปสู่การปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาทั้ง 5 เมืองไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรักษามนต์เสน่ห์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวต้องตอบโจทย์และความต้องการในแต่ละเมืองที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป รวมทั้งการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการขนส่งสีเขียวจำเป็นต้องอาศัยมาตรการจากนโยบายรัฐที่ตรงจุด การเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนที่ไม่ติดกับความหรูหราให้สอดคล้องกับรูปแบบการขนส่งสีเขียว 

ที่มาของโครงการการศึกษาแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียวเกิดขึ้นจากข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 แผนงาน IMT-GT เมื่อเดือนกันยายน 2560 ณ จังหวัดบังกา-เบลิตุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ต้องการให้ศูนย์ CIMT ประสานงานกับ ADB เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสองเมืองดังกล่าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ โดยการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 และจะเป็นหนึ่งในความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในการฉลอง 25 ปีแผนงาน IMT-GT ที่จะประกาศในการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ต่อไปด้วย

ข่าวและภาพ : สำนักงานยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
t20180906164145_26058.jpg
t20180906164151_26059.jpg
t20180906164154_26060.jpg
t20180906164421_26061.jpg
t20180906164423_26062.jpg
t20180906164425_26063.jpg
t20180906164439_26064.jpg
t20180906164440_26065.jpg
t20180906164441_26066.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th