logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วันที่ 26 มิ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และนางสาวเสาวนีย์ เจตินัย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่จากสายงานบริหารและอำนวยการและสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้มือสองที่เกินความจำเป็นซึ่งผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมบริจาคภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคมของ สศช. "โครงการเหลือ-ขอ” ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการคิดดี ทำดี บริจาคและให้ความสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สศช. รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 43 กล่องใหญ่ เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่ขาดแคลนในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นต่อไป 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ดำเนิน "โครงการเหลือ-ขอ” โดยขอรับบริจาคเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ของเล่น วัสดุรีไซเคิลทุกชนิดจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อนำไปมอบหรือนำไปคัดแยกและจำหน่าย นำรายได้มาเป็นค่าเทอมให้เด็กด้อยโอกาส ตามขั้นตอนการดำเนินการและมีกระบวนการคัดแยกของที่บริจาคตามภาพประกอบ

t20180626152431_25186.jpg
t20180626152431_25187.jpg
t20180626152429_25188.jpg
t20180626152425_25189.jpg
t20180626152423_25190.jpg
t20180626152422_25191.jpg
t20180626152419_25192.jpg
t20180626152417_25193.jpg
t20180626152416_25194.jpg
t20180626152415_25195.jpg
t20180626152413_25196.jpg
t20180626152412_25197.jpg
t20180626152410_25198.jpg
t20180626152411_25199.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th