logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สภาพัฒน์ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ พุธที่ 6 มิ.ย. 61


วันที่ 4 มิ.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดงาน "Future Thailand ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น 1 โซน Central Court Zone C (ใกล้ลิฟต์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตัวแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับพิธีกรชื่อดัง และนิทรรศการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมถึงเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทย 

สำหรับแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน 6 เมษายน 2561 ประกอบด้วย ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม พลังงาน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนความคืบหน้าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ในหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตามขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาของกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง

t20180604113615_25021.jpg
t20180604113700_25022.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th