logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคยาเหลือใช้ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก


วันที่ 19 มี.ค. 2561

โรงพยาบาลอุ้มผาง ได้จัดกิจกรรมการขอรับบริจาคยาเหลือใช้จากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามาเป็นเวลากว่าสิบปี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา โดยขอรับบริจาคเพื่อนำยาเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีสัญชาติและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับยาหรือพยาบาล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เป็นประธาน จัดส่งยาเหลือใช้ ที่ผู้บริหาร ประชาคม สศช. เครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนมา เพื่อส่งมอบให้ศูนย์รับบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง
เพื่อมนุษยธรรม จังหวัดตากนำไปใช้รักษากลุ่มคนไข้  โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ที่แถวชายแดน 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น  ๓ กล่องใหญ่

t20180319132631_23972.jpg
t20180319132900_23973.jpg
t20180319132905_23974.jpg
t20180319132913_23975.jpg
t20180319132918_23976.jpg
t20180319132925_23977.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th