logo

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ  วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา


วันที่ 2 ก.พ. 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ "วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่” โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) มี นายเจษฎา  มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ฉะเชิงเทรา และวุฒิอาสาฯ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม  

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้วุฒิอาสาฯ เข้าใจและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งหารือประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะกับภูมิสังคม และศักยภาพของวุฒิอาสาฯ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่างๆ 

ทั้งนี้ ประธานวุฒิอาสาฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ โดยจะจัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้  (1) ประชุมสมาชิกวุฒิอาสาฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ จัดทำประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยวิเคราะห์ศักยภาพวุฒิอาสาฯ ตามความเชี่ยวชาญ พื้นที่ และผลการดำเนินงาน (2) ประชุมแนวร่วมภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมทั้งหารือประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนงาน และ (3)  ประชุมหารือแผนการขับเคลื่อนงานระหว่าง สศช. มพท. วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ในประเด็นที่นำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่  ซึ่งภายหลังจากการประชุม วุฒิอาสาฯ จะนำเสนอแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ 
t20180202114635_23352.jpg
t20180202114641_23353.jpg

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th