no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น จากประชาชนทั่วประเทศ ช่วง ก.พ. นี้  


วันที่ 1 ก.พ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี จากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ประมาณ 2,000 คน (ภาคละ 500 คน) เกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน และนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี สศช. เป็นเลขานุการ 


ต่อมาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ได้แก่ (1) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (4) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 


ขณะนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะต้องนำร่างดังกล่าวให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 วรรค 2 ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 


การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ ภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา


สำหรับรูปแบบการประชุม แต่ละภาคกำหนดจัดการประชุม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยภาคเช้า เป็นการกล่าวเปิดประชุมและนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  


ภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 


ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ (1) เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th (2) เฟสบุ๊ค "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (3) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (4) จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nesdb.go.th และติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมในภาคเช้าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ ที่จัดการประชุม รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง


31 มกราคม 2561

t20180201173128_23301.jpg
t20180201173327_23302.jpg
t20180201173132_23303.jpg
t20180201173137_23304.jpg
t20180201173142_23305.jpg
t20180201173145_23306.jpg
t20180201173159_23307.jpg
t20180201173202_23308.jpg
t20180201173205_23309.jpg
t20180201173210_23310.jpg
t20180201173215_23311.jpg
t20180201173217_23312.jpg
t20180201173224_23313.jpg
t20180201173227_23314.jpg
t20180201173234_23315.jpg
t20180201173238_23316.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์