no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอแผนสู่การพิจารณาของ ครม.   


วันที่ 27 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบการจำแนกแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีออกเป็น 3 ระดับ รวมทั้งมอบหมายให้ สศช. ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอแผนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบกับทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องทั่วถึง เพื่อให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 


สำหรับแผน 3 ระดับดังกล่าว ได้แก่ 

แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอื่นๆ ต้องมุ่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด

แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนปฏิรูปประเทศ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (4) แผนความมั่นคง โดยจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งอาจกำหนดประเด็นการพัฒนาในบางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
t20171227100653_22944.jpg
t20171227100657_22945.jpg
t20171227100705_22946.jpg
t20171227100711_22947.jpg
t20171227100714_22948.jpg
t20171227100718_22949.jpg
t20171227100726_22950.jpg
t20171227100732_22951.jpg
t20171227100737_22952.jpg
t20171227100744_22953.jpg
t20171227100748_22954.jpg
t20171227101020_22955.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์