no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดินจัดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน


วันที่ 20 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้กำหนดประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนได้พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมทั้งนำข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และของคณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) มาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ประกอบด้วย (1) ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน (2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน (3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ (5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ นายสุรพงษ์  มาลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้นำเสนอภาพรวมการปฏิรูปประเทศ  สาระ และประเด็นสำคัญของแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ การแยกห้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ตามมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญ การแบ่งกลุ่มระดมสมอง และการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความเห็นอย่างหลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินจะนำมาปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ
t20171220104245_22872.jpg
t20171220104248_22873.jpg
t20171220104251_22874.jpg
t20171220104255_22875.jpg
t20171220104257_22876.jpg
t20171220104300_22877.jpg
t20171220104305_22878.jpg
t20171220104308_22879.jpg
t20171220104311_22880.jpg
t20171220104315_22881.jpg
t20171220104317_22882.jpg
t20171220104320_22883.jpg
t20171220104325_22884.jpg
t20171220104329_22885.jpg
t20171220104332_22886.jpg
t20171220104338_22887.jpg
t20171220104344_22888.jpg
t20171220104347_22889.jpg
t20171220104350_22890.jpg
t20171220104353_22891.jpg
t20171220104356_22892.jpg
t20171220104401_22893.jpg
t20171220104404_22894.jpg
t20171220104407_22895.jpg
t20171220104411_22896.jpg
t20171220104414_22897.jpg
t20171220104417_22898.jpg
t20171220104421_22899.jpg
t20171220104424_22900.jpg
t20171220104426_22901.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์