no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)


วันที่ 19 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการและเลขานุการ นายเอนก มีมงคล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังภาค ทั้ง 4 ภาค ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.บ.ภ. ได้พิจารณาการกาหนดแนวทางและกลไกการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค และ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปีระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนภาค รวมทั้งแผนปฏิบัติการภาค และมีมติที่สาคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแผนการดาเนินงานของ ก.บ.ภ. โดยมีคณะอนุกรรมการเป็นกลไกการทางานระดับภาคของทั้ง 6 ภาค และกาหนดให้มีการประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาภาค รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้ทันกับปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ก.บ.ภ. จานวน 6 คณะ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นประธาน ประกอบด้วย (1) อ.กบภ. ภาคกลาง มอบหมาย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (2) อ.กบภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมาย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (3) อ.กบภ. ภาคตะวันออก มอบหมาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (4) อ.กบภ. ภาคเหนือ มอบหมาย นายวิษณุ เครืองาม (5) อ.กบภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน มอบหมาย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และ (6) อ.กบภ. ด้านวิชาการ มอบหมาย นายวิษณุ เครืองาม
ทั้งนี้ ให้พิจารณาเพิ่มผู้แทนภาคประชารัฐ ภาควิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมเป็น อนุกรรมการ.กบภ. ในแต่ละภาคด้วย

3. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนต่างๆ ภายใต้ ก.บ.ภ. เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดทาแผนและบริหารงบประมาณ โดยให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น จังหวัดชายแดนต้องพิจารณามิติความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย
      - แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2564
      - แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562
      - แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562 ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่รวมทั้งแก้ปัญหาความยากจน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
      - หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559-2560 และ พ.ศ. 2561
      - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทานิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด

4. เห็นชอบทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวม 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละภาคและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ

5. ให้ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในลักษณะประชารัฐ ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินเกษตรกร ราคาพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญ อาทิ ข้าว อ้อย น้าตาล ทั้งนี้ให้ดาเนินการนาร่องแล้วถอดบทเรียนความสาเร็จเพื่อสร้างรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสม แล้วขยายผลการดาเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.บ.ภ. มีกาหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2561 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

ข่าว : สานักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ส.กบภ.)
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20171219120111_22841.jpg
t20171219120127_22842.jpg
t20171219120154_22843.jpg
t20171219120206_22844.jpg
t20171219120212_22845.jpg
t20171219120226_22846.jpg
t20171219120233_22847.jpg
t20171219120237_22848.jpg
t20171219120242_22849.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์