no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ


วันที่ 18 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากภาคประชาชน


ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กล่าวเปิดการประชุมโดยเสนอมุมมองใน 3 ส่วน คือ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา (2) การปฏิรูปเศรษฐกิจกับการวางรากฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง และ (3) โอกาสและความท้าทายของการปฏิรูปในระยะข้างหน้า


สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้ภาคเอกชนไทยแข็งแกร่งขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นและส่วนใหญ่พ้นความยากจน ช่วยยกระดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง แต่ผลจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ ศักยภาพการเติบโตที่ลดลง ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ปัญหาคอร์รัปชั่น  และบริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กติกาและมาตรฐานสากลที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทำให้แรงงานหายากขึ้นและค่าแรงแพงขึ้น


ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักของการปฏิรูปให้ประเทศไทยมี "การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง” โดยคำนึงถึงการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญกับการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนแต่ละคน เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งประเด็นปฏิรูปออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน (2) การลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น และ (3) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ โดยการปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐ   


ดังนั้น ภาครัฐต้องปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลมาเป็นผู้สนับสนุนภาคธุรกิจ และปล่อยให้มีการแข่งขันตามระบบตลาดเสรีให้มากขึ้น โดยทิศทางสำคัญคือ มิติแรก ภาครัฐต้องคำนึงถึง "ประสิทธิภาพ” และ "ความยั่งยืน” มากขึ้น  โดยเรื่องที่สำคัญคือ การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มิติที่สอง ต้องโปร่งใส มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชั่นที่เป็น "ต้นทุนแฝง” ของภาคเอกชนและประชาชน มิติที่สาม  กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจมากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่การพัฒนามีแนวโน้มกระจุกตัวที่ส่วนกลาง และ มิติที่สี่ ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างส่วนราชการ และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 


นอกจากนี้ มีการนำเสนอประเด็นสำคัญในการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ โดยกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "การลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ประชาชน” ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิต เรื่อง "การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ” รวมทั้งนายสว่างธรรม  เลาหทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน”


ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

t20171218172449_22810.jpg
t20171218172450_22811.jpg
t20171218172451_22812.jpg
t20171218172503_22813.jpg
t20171218172504_22814.jpg
t20171218172505_22815.jpg
t20171218172517_22816.jpg
t20171218172519_22817.jpg
t20171218172520_22818.jpg
t20171218172531_22819.jpg
t20171218172532_22820.jpg
t20171218172532_22821.jpg
t20171218172546_22822.jpg
t20171218172542_22823.jpg
t20171218172548_22824.jpg
t20171218172558_22825.jpg
t20171218172559_22826.jpg
t20171218172600_22827.jpg
t20171218172610_22828.jpg
t20171218172611_22829.jpg
t20171218172612_22830.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์