no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปสถาบันการวางแผนด้านเศรษฐกิจ


วันที่ 12 ธ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยต่อข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปสถาบันการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวางแผนเศรษฐกิจ  

ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่าจากการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้ภาคเอกชนไทยแข็งแกร่งขึ้น สามารถเจาะตลาดโลกได้สำเร็จ และการลงทุนจากต่างประเทศมาช่วยขยายฐานเศรษฐกิจไทยให้กว้างขวางขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งภาครัฐมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว แต่บริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ การพัฒนาไม่กระจายสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง  และยังมีปัญหาด้านศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงและปัญหาคอร์รัปชั่นด้วย

ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยคำนึงถึงการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ กระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แบ่งประเด็นปฏิรูปออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ด้านที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำและกระจายประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึง และด้านที่ 3 การปฏิรูปสถาบันด้านเศรษฐกิจ

ในเบื้องต้นคณะกรรมการฯ ได้กำหนดเป้าหมายปฏิรูปสถาบันด้านเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมิติการวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้  (1) หน่วยงานยุทธศาสตร์ ที่มีหน้าที่กำหนดทิศทางการพัฒนา (2) ฐานข้อมูลและระบบข้อมูล (3) หน่วยงานด้านงบประมาณ มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณสู่หน่วยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ปฏิรูปด้านการคลัง และความยั่งยืนของระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ (5) หน่วยงานบริหารจัดการสินทรัพย์ของภาครัฐ ให้มีการสร้างสรรค์คุณค่า  (Value Creation) อย่างเต็มศักยภาพ (6) กลไกการปฏิบัติและประเมินผล ที่จะยกระดับการดำเนินการด้านนโยบายให้เป็นระบบ ไม่ล่าช้า  

นอกจากนี้ ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้นำเสนอระบบการวางแผนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา และข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปเชิงสถาบันฯ 

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20171212141736_22645.jpg
t20171212141735_22646.jpg
t20171212141734_22647.jpg
t20171212141729_22648.jpg
t20171212141731_22649.jpg
t20171212141732_22650.jpg
t20171212141727_22651.jpg
t20171212141725_22652.jpg
t20171212141724_22653.jpg
t20171212141719_22654.jpg
t20171212141721_22655.jpg
t20171212141723_22656.jpg
t20171212141718_22657.jpg
t20171212141718_22658.jpg
t20171212141717_22659.jpg
t20171212141715_22660.jpg
t20171212141714_22661.jpg
t20171212141714_22662.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์