no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่  สังคมคุณภาพ  เริ่ม 15 พฤศจิกายน ศกนี้


วันที่ 10 พ.ย. 2560

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความเห็นต่อประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคมจากประชาชนทุกภาค ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม ศกนี้ เพื่อนำความเห็นมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างครอบคลุมต่อไป

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่จัดการรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ไปสู่ "สังคมคุณภาพ” ด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion)
การเสริมสร้างพลังทางสังคม (
Social Empowerment) และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Cohesion) ไปพร้อม ๆ กัน

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นประเด็นการปฏิรูปด้านสังคมที่สำคัญและจะต้องขับเคลื่อนต่อ 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนทางสังคม (2) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (3) การจัดการข้อมูลทางสังคมและองค์ความรู้ (4) การสร้างเสริมระบบชุมชนเข้มแข็ง (5) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม   

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก กำหนดจัดในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-15.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
โดยได้เชิญกลุ่มผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น 2 กลุ่มหลัก จำนวนประมาณ 100 คน ได้แก่ กลุ่มสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และวิทยุ นักวิชาการสื่อมวลชน และสำนักข่าวต่าง ๆ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นปัญหาด้านสังคมต่างๆ อย่างดียิ่ง และกลุ่มผู้นำทางสังคม (ภาคประชาสังคม/ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ และภาคเอกชน) โดยนายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา จะเป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับ นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ ประธานอนุกรรมการที่ทำหน้าที่จัดการรับฟังความคิดเห็นฯ และคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม 

สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคอีก 3 ครั้ง ได้กำหนดจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคเหนือ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า ทุกความคิดเห็นของประชาชนมีคุณค่าอย่างยิ่งในการจัดทำแผนฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจะนำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
มาใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมให้มีความครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ

ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ (1) เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th
(2) เฟสบุ๊ค
"ร่วมปฏิรูปประเทศ” (3) โทรสาร หมายเลข 0 2282 9149 (4) จดหมาย ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 วงเล็บมุมซองว่า "คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม” 

t20171110153907_21732.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์