no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประชุมนัดแรก


วันที่ 18 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายพงศ์โพยม  วาศภูติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องกรอบแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สำหรับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีนายพงศ์โพยม  วาศภูติ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 11 คน ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์  ศาสตราจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์  ศาสตราจารย์พิเศษภักดี โพธิศิริ  นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย  รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย  ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  นายสราวุธ เบญจกุล  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม นายสุเมธ รอยกุลเจริญ และพลเอก อาชาไนย ศรีสุข โดยมี นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20171109105454_21670.jpg
t20171109105457_21671.jpg
t20171109105500_21672.jpg
t20171109105508_21673.jpg
t20171109105512_21674.jpg
t20171109105515_21675.jpg
t20171109105519_21676.jpg
t20171109105523_21677.jpg
t20171109105526_21678.jpg
t20171109105530_21679.jpg
t20171109105542_21680.jpg
t20171109105546_21681.jpg
t20171109105551_21682.jpg
t20171109105555_21683.jpg
t20171109105559_21684.jpg
t20171109105612_21685.jpg
t20171109105614_21686.jpg
t20171109105618_21687.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์