no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


วันที่ 2 พ.ย. 2560

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวม 8 ชุด เพื่อช่วยดำเนินการตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 8 ชุด คือ ช่วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านนั้นๆ ในการดำเนินการตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านนั้นๆ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ หรือเรียกข้อมูล หรือเชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล ตลอดจนดำเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง มี นายวันชัย  สอนศิริ เป็นประธาน (2) ด้านกฎหมาย มี พลเอก จิระ  โกมุทพงศ์ เป็นประธาน (3) ด้านกระบวนการยุติธรรม มี นายชาญณรงค์  ปราณีจิตต์ เป็นประธาน (4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นายแพทย์ชูชัย  ศุภวงศ์ เป็นประธาน (5) ด้านสาธารณสุข มี นายพลเดช  ปิ่นประทีป เป็นประธาน (6) ด้านสังคม มี นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ เป็นประธาน (7) ด้านพลังงาน มี พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช เป็นประธาน (8) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี ดร.อุทิศ  ขาวเธียร เป็นประธาน

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

t20171102164216_21453.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์