no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 31 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมทางหลวง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย - เมียนมา สำหรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก (คณะทำงานร่วมฯ โครงการทวายระยะแรก) และคณะทำงานร่วมฯ โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา (คณะทำงานร่วมฯ สำหรับโครงการถนน) ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมานำโดยอู อ่อง โซ (U Aung Soe) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า และคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมา ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง และสำนักงานอัยการ
 
ที่ประชุมคณะทำงานร่วมฯ ทั้งสองคณะ ได้รับทราบความก้าวหน้าและหารือในประเด็นเกี่ยวกับการหารือระหว่างรัฐบาลเมียนมา และบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับสัมปทาน การสำรวจเส้นทางและการประมาณการค่าก่อสร้างถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา และการสนับสนุนเงินทุนสาธารณะจากรัฐบาลไทยเพื่อพัฒนาถนนดังกล่าว โดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบการดำเนินงานของคณะทำงานร่วมฯ ทั้งสองคณะเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนโครงการทวายระยะแรก การสำรวจออกแบบถนนฯ และการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ 9 ซึ่งเมียนมาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประมาณเดือนธันวาคม 2560 ต่อไป 
 
ข่าว / ภาพ   สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
t20171031153443_21390.jpg
t20171031153448_21391.jpg
t20171031153449_21392.jpg
t20171031153455_21393.jpg
t20171031153531_21394.jpg
t20171031153546_21395.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์