no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

แนวทางการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้


วันที่ 24 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายกฤษฎา  บุญราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ 

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ตามมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นในเรื่องดังกล่าว 

ทั้งนี้ การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีประเด็นต่างๆ อาทิ (1) แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (2) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการแก้ไข  (3) แผนการดำเนินงานในอนาคต 3 - 5 ปี ข้างหน้า เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  (4) มีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีกฎหมาย กฎ ระเบียบใหม่ๆ อย่างไรหรือไม่ เพื่อพัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ข่าว :  วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ :  บุญเกิด  วงษ์บุญงาม

t20171024114744_21358.jpg
t20171024114747_21359.jpg
t20171024114751_21360.jpg
t20171024114755_21361.jpg
t20171024114759_21362.jpg
t20171024114802_21363.jpg
t20171024114806_21364.jpg
t20171024114809_21365.jpg
t20171024114812_21366.jpg
t20171024114818_21367.jpg
t20171024114821_21368.jpg
t20171024114824_21369.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์