no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ระดมความคิดเห็น  แนวทางการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ 


วันที่ 14 ก.ค. 2560

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ โดยมี ดร.มารยาท สมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สศช. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการพัฒนาประเทศ  และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.พิกุล เอกวรางกูร และ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอระบบการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ณ ห้องประชุม 531 สศช.

ภายหลังจากพิธีเปิดการประชุม การแสดงปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและระดมความคิดเห็นร่วมกันใน 2 ส่วน ได้แก่ (1) ร่วมพิจารณาผลที่คาดหวังจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่คาดหวัง การกระจายเป้าหมาย และการพิจารณาการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และ (2) ร่วมระดมความคิดเห็นหัวข้อการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการที่ผ่านมา โดยมีการตรวจสอบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากไม่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์มาก่อน จะสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เป็นผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ได้จากที่ใด และอย่างไร 

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องแนวทางการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ที่ สศช. ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาฯ มีระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการจัดทำกรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับพื้นที่ (Area Based) ระดับภารกิจ (Function Based) และระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Based) โดยมีการคัดเลือกยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมาทดสอบ 2 เรื่อง คือ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 37 หน่วยงาน หน่วยงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 24 หน่วยงาน ผู้แทนสำนักและกลุ่มงานต่างๆ ภายใน สศช. จำนวน 24 คน และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษาโครงการ) จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยผลจากการประชุมในวันนี้ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จะนำไปจัดทำร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการฯ ในลำดับถัดไป
    
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20170714092614_19266.jpg
t20170714092620_19267.jpg
t20170714092627_19268.jpg
t20170714092637_19269.jpg
t20170714092644_19270.jpg
t20170714092650_19271.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์