no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะข้าราชการรุ่นใหม่ NESDB Future Team รุ่น 6 


วันที่ 26 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 5 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสฤณี  อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัทป่าสาละ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคม”
 
โครงการฝึกอบรม NESDB Future Team รุ่นที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะแก่ข้าราชการบรรจุใหม่หรือรับโอนของ สศช. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน จำนวน 37 คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว 4 กิจกรรม ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 5 หรือ The Futurist Program  เป็นการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านทฤษฎี โดยจะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติรวม 10 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการรุ่นใหม่มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่เวทีวิชาการระดับประเทศ  เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันภารกิจของ สศช. ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
 
โครงการนี้กำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมไปแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) การเปิดอบรมและฟังบรรยายภารกิจสายงานต่างๆ (2) Team Building ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (3) เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม และ (4) การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านภาคปฏิบัติผ่านการศึกษาดูงานจากประสบการณ์ตรง
 
ข่าว :    พุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์ 
ภาพ :   อมรเทพ  ศรีประเสริฐ
t20170626155025_19076.jpg
t20170626155035_19077.jpg
t20170626155041_19078.jpg
t20170626155047_19079.jpg
t20170626155053_19080.jpg
t20170626155058_19081.jpg
t20170626155229_19082.jpg
t20170626155124_19083.jpg
t20170626155128_19084.jpg
t20170626155136_19085.jpg
t20170626155140_19086.jpg
t20170626155150_19087.jpg
t20170626155202_19088.jpg
t20170626155207_19089.jpg
t20170626155214_19090.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์