no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ระดมความเห็นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น เขตภาคกลาง


วันที่ 5 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น :  เขตภาคกลาง ณ โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด รวม 25 จังหวัด จำนวนประมาณ  250 คน
 
ภายหลังพิธีเปิดเป็นการบรรยายเรื่อง"การดำเนินการที่สำคัญของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการฯ และเรื่อง "ปฏิบัติการชุมชนกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 3 กลุ่มได้แก่ (กลุ่ม 1) จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน 1 และ 2 (กลุ่ม 2) จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 (กลุ่ม 3) จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนกลาง และภาคตะวันออก 
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ให้สามารถจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและพื้นที่ โดยสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดรับและสนับสนุนสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGsอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ จะมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ด้วย
 
ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
t20170605172627_18784.jpg
t20170605172634_18785.jpg
t20170605172640_18786.jpg
t20170605172647_18787.jpg
t20170605172652_18788.jpg
t20170605172712_18789.jpg
t20170605172721_18790.jpg
t20170605172726_18791.jpg
t20170605172732_18792.jpg
t20170605172748_18793.jpg
t20170605172755_18794.jpg
t20170605172800_18795.jpg
t20170605172807_18796.jpg
t20170605172813_18797.jpg
t20170605172819_18798.jpg
t20170605172838_18799.jpg
t20170605172845_18800.jpg
t20170605172853_18801.jpg
t20170605172859_18802.jpg
t20170605172905_18803.jpg
t20170605172911_18804.jpg
t20170605172917_18805.jpg
t20170605172924_18806.jpg
t20170605172931_18807.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์