no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

Fitch Ratings หารือ สศช. เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 


วันที่ 26 เม.ย. 2560

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการหารือกับ Mr.Mervyn Tang,  Director Sovereign and Supranational Ratings Fitch Ratings (Hong Kong) และคณะ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 และแนวโน้มในระยะปานกลาง ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ สศช. 

ดร.วิชญายุทธ กล่าวว่า หลังจากที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.9 ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวต่อเนื่องอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขข้อจำกัดที่สำคัญคือ (1) เศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวต่อเนื่องจนเข้าสู่การขยายตัวต่ำสุดในรอบ 6 ปีในปี 2559 (2) ผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาภัยแล้งซึ่งทำให้การผลิตในภาคเกษตรปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง และ (3) ภาวะความตกต่ำของราคาสินค้าในตลาดโลก โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2558 – 2559 มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจาก (1) การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองมีความสงบเรียบร้อย (2) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ และ (3) การดำเนินมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นควบคู่ไปกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งและเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านฐานะการคลัง ทุนสำรองระหว่างประเทศ และสัดส่วนหนี้สินต่างประเทศระยะสั้นต่อทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ 

สำหรับในปี 2560 เงื่อนไขข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจโลกเริ่มผ่อนคลายลงตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่นเดียวกับการผลิตภาคเกษตรที่เริ่มกลับมาขยายตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึ้น เมื่อรวมกับแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างฟื้นฐานและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และภาคการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีค่ากลางการประมาณการที่ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ข้อมูลเครื่องชี้ล่าสุดในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560 ยังคงแสดงให้เห็นแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจตามที่ได้คาดการณ์ไว้  และหน่วยงานต่างๆ เริ่มมีการปรับมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในทิศทางบวกมากขึ้น  

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลาง สศช. ในกรณีฐาน คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.3 -4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ในเวลาอันควร ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ร้อยละ 5.0 โดยการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้น และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนมาตรการและโครงการที่สำคัญๆ ของรัฐบาลในขณะนี้  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

t20170426092016_17897.jpg
t20170426092023_17898.jpg
t20170426092032_17899.jpg
t20170426092030_17900.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์