no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

HSBC หารือ สศช. เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทย


วันที่ 24 เม.ย. 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมประหยัด บุรณศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. เป็นประธานการหารือกับ Ms.Pinru Tan, Director, Asia-Pacific Rates Strategy, Global Research, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) และคณะ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยดังกล่าว ได้แก่ (1) แนวโน้มการกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออกซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น (2) การฟื้นตัวและขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิตภาคเกษตร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ฐานรายได้และการใช้จ่ายของครัวเรือนในภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้น (3) การลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญๆ ที่จะเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างมากขึ้น (4) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม วงเงิน 190,000 ล้านบาท และ (5) แรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในกรณีที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีขึ้นตามลำดับและจะทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีโอกาสที่จะขยายตัวสูงกว่าค่ากลางของช่วงการประมาณการ แต่ในกรณีที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขาดความต่อเนื่อง การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรจะเป็นปัจจัยสนุนสนุนให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไม่ต่ำกว่าขอบล่างของช่วงการประมาณการ

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
t20170424165053_17834.jpg
t20170424165055_17835.jpg
t20170424165056_17836.jpg
t20170424165051_17837.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์