no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับ สงป. ประชุมทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการงบประมาณฯ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก


วันที่ 24 ก.พ. 2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานโครงการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมี นายเอนก  มีมงคล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. พร้อมด้วยสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้เห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว สรุปวงเงินได้ดังนี้ (1) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 17,299.2483 ล้านบาท และ (2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วงเงิน 11,732.7971 ล้านบาท โดยมีประเด็นหารือ ได้แก่ (1) การพิจารณาทบทวนเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และ (2) การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้เหมาะสม และจำแนกงบประมาณที่ได้รับรายภาค

ทั้งนี้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการและจำแนกงบประมาณที่ได้รับรายภาคส่งมาให้ สศช. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อรวบรวมและประมวลส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป
 
ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20170308105345_17167.jpg
t20170308105340_17168.jpg
t20170308105346_17169.jpg
t20170308105339_17170.jpg
t20170308105342_17171.jpg
t20170308105341_17172.jpg
t20170308105335_17173.jpg
t20170308105336_17174.jpg
t20170308105337_17175.jpg
t20170308105330_17176.jpg
t20170308105332_17177.jpg
t20170308105333_17178.jpg
t20170308105327_17179.jpg
t20170308105326_17180.jpg
t20170308105325_17181.jpg
t20170308105320_17182.jpg
t20170308105322_17183.jpg
t20170308105323_17184.jpg
t20170308105318_17185.jpg
t20170308105317_17186.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์