no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด


วันที่ 3 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมี นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเอนก  มีมงคล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
พร้อมด้วยสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด และนราธิวาส ผู้แทนจากจังหวัดนครพนม ตาก เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ โดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และประเทศโดยรวม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การลงทุน มีการขอรับการส่งสริมการลงทุน/โครงการลงทุน รวม 11,743 ล้านบาท (2) การพัฒนาสังคม ในด้านแรงงาน การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความมั่นคง (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรใน 10 พื้นที่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และ (4) การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระหว่างปี 2558-2560 รวมวงเงิน 19,273 ล้านบาท นอกจากนั้นได้มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาใน 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดหาพื้นที่พัฒนา แรงงานและสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และการลงทุน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ประธาน กนพ. เพื่อทราบต่อไป
 
ข่าว :    นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ :   เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20170303142759_17073.jpg
t20170303142805_17074.jpg
t20170303142811_17075.jpg
t20170303142818_17076.jpg
t20170303142825_17077.jpg
t20170303142832_17078.jpg
t20170303142840_17079.jpg
t20170303142845_17080.jpg
t20170303142852_17081.jpg
t20170303142858_17082.jpg
t20170303142905_17083.jpg
t20170303142912_17084.jpg
t20170303142919_17085.jpg
t20170303142925_17086.jpg
t20170303142932_17087.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์