no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา  67 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อการพัฒนา


วันที่ 18 ก.พ. 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันครบรอบการสถาปนา 67 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานจัดงานวันครบรอบการสถาปนา 67 ปี สศช. "67 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อการพัฒนา” ขึ้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในช่วงเช้า มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สศช. 2 คน ได้แก่ นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี และ นางสาวปัญจพร  นามไพโรจน์ พิธีมอบทุนการศึกษา และการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สศช. ทั้งในอดีตและปัจจุบันร่วมงานจำนวนมาก สำหรับอดีตผู้บริหารที่ให้เกียรติร่วมงาน อาทิ นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการ สศช.

ในช่วงเย็น เลขาธิการ สศช. ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด NESDB Talks 2017 เพื่อค้นหานักพูดที่มีมุมมองใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรของ สศช. ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมต่อไปในอนาคต

สศช. ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2493 ใช้ชื่อว่า "สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ" มีหน้าที่เสนอความเห็น ให้คำแนะนำและข้อชี้แจงต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาในปี 2502 ได้ปรับโครงสร้างการทำงานและเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ”และจัดทำ "แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบับแรกขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี 2504 และในปี 2515 ได้นำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมมาใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (สศช.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ปัจจุบันสำนักงานฯ มีวิสัยทัศน์คือ "เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง" พันธกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่

ข่าว      วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ     ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ
t20170218131249_16751.jpg
t20170218131253_16752.jpg
t20170218131256_16753.jpg
t20170218131304_16754.jpg
t20170218131308_16755.jpg
t20170218131312_16756.jpg
t20170218131319_16757.jpg
t20170218131324_16758.jpg
t20170218131331_16759.jpg
t20170218131340_16760.jpg
t20170218131349_16761.jpg
t20170218131355_16762.jpg
t20170218131404_16763.jpg
t20170218131414_16764.jpg
t20170218131418_16765.jpg
t20170218131424_16766.jpg
t20170218131428_16767.jpg
t20170218131433_16768.jpg
t20170218131439_16769.jpg
t20170218131444_16770.jpg
t20170218121833_16771.jpg
t20170218121840_16772.jpg
t20170218121853_16773.jpg
t20170218121858_16774.jpg
t20170218121908_16775.jpg
t20170218121914_16776.jpg
t20170218121922_16777.jpg
t20170218122106_16778.jpg
t20170218131509_16779.jpg
t20170218131514_16780.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์