no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


วันที่ 26 ม.ค. 2560

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เข้าประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
ที่ประชุมได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่มุ่งสร้างคนดีและเก่ง และสุขภาวะที่ดี ดังนี้ (1) ช่วงในครรภ์มารดา มุ่งพัฒนาทารกให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และมีคุณภาพ (2) ช่วงวัย 0-5 ปี เน้นการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยทั้งกาย สติปัญหา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม สามารถวางแผน จัดระบบ และสื่อสารด้วยภาษาได้ (3) ช่วงวัย 5-14 ปี มุ่งพัฒนาให้เด็กมีสุขภาวะที่ดี มีความรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันภาวะท้องไม่พร้อม รู้ความถนัดของตัวเอง มีทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ช่วงวัย 15-21 ปี เสริมสร้างให้เด็กวัยรุ่นมีศีลธรรม ความรู้พร้อมเข้าสู่ตลาดงานสามารถทำงานกับผู้อื่นทั้งต่างวัยและต่างวัฒนธรรม มีทักษะอาชีพ และการใช้ภาษา (5) ช่วงวัย 15-59 ปี เน้นพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ทักษะสมรรถนะที่สอดคล้องกับการทำงานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(6) ช่วงวัย 60 ปีขึ้นไป ส่งเสริมผู้สูงอายุเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตัวเองและถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ทั้งนี้ อาจจำแนกตามศักยภาพ อาทิ ช่วงอายุ 60-69 ปี ผู้สูงอายุควรมีความรู้และทักษะใหม่ๆ สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ช่วงอายุ 70-79 ปี ผู้สูงอายุควรได้รับความรู้และข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่ตอบสนองความต้องการ เหมาะสมกับภาวะพึ่งพิงและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  (7) ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนา อาทิ ครอบครัว มีศีลธรรม มีสัมพันธภาพที่ดี มีหลักประกันความมั่งคง สมาชิกมีการเรียนรู้ต่อเนื่อง ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เป็นพลังร่วมการพัฒนา สถาบันทางสังคมมีบทบาทเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนอย่างเป็นองค์รวม

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20170126132618_16646.jpg
t20170126132621_16647.jpg
t20170126132625_16648.jpg
t20170126132631_16649.jpg
t20170126132634_16650.jpg
t20170126132638_16651.jpg
t20170126132644_16652.jpg
t20170126132647_16653.jpg
t20170126132650_16654.jpg
t20170126132654_16655.jpg
t20170126132657_16656.jpg
t20170126132701_16657.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์