no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ระดมความเห็นปรับปรุงรายงานการศึกษาขีดความสามารถของ อปท. ต่อภารกิจการถ่ายโอน


วันที่ 23 ม.ค. 2560

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายประพันธ์  มุสิกพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจการถ่ายโอน”  เพื่อนำเสนอผลการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อภารกิจการถ่ายโอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมจำนวน 30 คน 

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอสาระของ "โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจการถ่ายโอน” ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดให้มีการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น สศช. จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการขั้นพื้นฐานตามขีดความสามารถของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเจตนารมย์ของประชาชนในพื้นที่

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง 
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20170123102955_16513.jpg
t20170123103006_16514.jpg
t20170123103011_16515.jpg
t20170123103029_16516.jpg
t20170123103032_16517.jpg
t20170123103037_16518.jpg
t20170123103049_16519.jpg
t20170123103058_16520.jpg
t20170123103102_16521.jpg
t20170123103112_16522.jpg
t20170123103119_16523.jpg
t20170123103127_16524.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์