no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดเสวนา  คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 29 พ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง "คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ รักษาราชการแทนที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. รวมจำนวน 65 คน เข้าร่วมการเสวนา
วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาดังกล่าวคือ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ความเห็น และแนวคิดกับคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายสมศักดิ์  บุญคำ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท โลคอล อะไลค์ จำกัด ดร.อัจฉรา  โยมสินธ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นายอรุษ  นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์ จำกัด โดยมี ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับภารกิจของสายงานบริหารและอำนวยการ โดย นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ และการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และประวัติอาคารสุริยานุวัตร โดย นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ  

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ
t20161129164542_15712.jpg
t20161129164546_15713.jpg
t20161129164550_15714.jpg
t20161129164556_15715.jpg
t20161129164600_15716.jpg
t20161129164606_15717.jpg
t20161129164618_15718.jpg
t20161129164622_15719.jpg
t20161129164626_15720.jpg
t20161129164632_15721.jpg
t20161129164637_15722.jpg
t20161129164642_15723.jpg
t20161129164705_15724.jpg
t20161129164709_15725.jpg
t20161129164713_15726.jpg
t20161129164725_15727.jpg
t20161129164729_15728.jpg
t20161129164733_15729.jpg
t20161129164738_15730.jpg
t20161129164742_15731.jpg
t20161129164746_15732.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์