no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


วันที่ 8 พ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 532 อาคาร 5  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือ "การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยมีสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบ 3 เรื่อง ดังนี้
(1) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 27 แผนงาน โดยมีแผนงาน "การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม” และ "การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” รวมอยู่ด้วย นอกจากนั้นได้เพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยรับจัดสรรงบประมาณโดยตรง 
(2) ยุทธศาสตร์ฯ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง สศช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพได้เพิ่มประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(3) แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564  ซึ่งได้มีการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster)  
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับร่างกรอบแผนการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่พร้อมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะสรุปข้อมูลรายละเอียด โครงการ กิจกรรม  อปท. ที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อ สศช. ร่วมกับ คพ. และ สผ. สามารถประสานและดำเนินการกับ อปท. เจ้าของโครงการต่อไป   
 
นพดล  ธัญญาดี : ข่าว
เมฐติญา  วงษ์ภักดี : ภาพ
t20161108150643_15213.jpg
t20161108150701_15214.jpg
t20161108150706_15215.jpg
t20161108150716_15216.jpg
t20161108150720_15217.jpg
t20161108150725_15218.jpg
t20161108150735_15219.jpg
t20161108150739_15220.jpg
t20161108150744_15221.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์