no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ศึกษาดูงาน ณ สศช.


วันที่ 20 ต.ค. 2559

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ศึกษาดูงาน ณ สศช.
      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายมนตรี  บุญพาณิชย์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นางสาวปิยะ  สงวนสิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 51 คน
       รักษาการรองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนหนึ่งว่า เราพบกันในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยเศร้าโศรกที่สุด ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระราชกรณียกิจที่ สศช. ได้มีโอกาสสนองพระมหากรุณาธิคุณคือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องจาก สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันกลั่นกรองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาพัฒน์นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งในโอกาสนี้ได้มีหนังสือ "เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” มอบให้แก่ทุกคน เพื่อนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป    
      จากนั้น นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ บรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยในช่วงท้ายของการบรรยายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อจากนั้น นางสาวกัญญารักษ์ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาดังกล่าวเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งต่างให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
อมรเทพ  ศรีประเสริฐ ภาพ

t20161020155247_14762.jpg
t20161020155255_14763.jpg
t20161020155304_14764.jpg
t20161020155334_14765.jpg
t20161020155345_14766.jpg
t20161020155404_14767.jpg
t20161020155427_14768.jpg
t20161020155449_14769.jpg
t20161020155500_14770.jpg
t20161020155515_14771.jpg
t20161020155533_14772.jpg
t20161020155548_14773.jpg
t20161020155602_14774.jpg
t20161020155615_14775.jpg
t20161020155627_14776.jpg
t20161020155648_14777.jpg
t20161020155701_14778.jpg
t20161020155711_14779.jpg
t20161020155722_14780.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์