no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 19 ต.ค. 2559

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันหาที่สุดมิได้ พร้อมใจร่วมพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย โดยเลขาธิการ สศช. เป็นประธาน ณ อาคารสำนักงาน ถ.กรุงเกษม  
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน 

พิธีถวายสักการะ เริ่มขึ้นเวลา 9.00 น. โดย ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการ สศช. ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวแสดงความอาลัยว่า 
"ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ถือเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราชาวสภาพัฒน์ และปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ 
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน พระองค์มีพระราชวิริยะอุตสาหะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุข อันเป็นที่มาของโครงการพัฒนามากมายกว่า ๔,๑๐๐ โครงการในปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์  

จากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศนานัปการ ที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้น ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ประดุจ "พ่อดูแลลูก” แนวทางการพัฒนาประเทศของพระองค์ ทรงเริ่มจากพื้นฐานลำดับแรกคือ เพื่อปากท้องของประชาชน ต่อมาคือเพื่อความมั่นคงของสังคม และสุดท้ายคือ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และลดการพึ่งพาจากภายนอก อันจะนำพาสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริที่สำคัญ คือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและปฏิบัติแก่ปวงชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ให้สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งสภาพัฒน์ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการกลั่นกรองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่างๆ สรุปออกมาเป็นนิยามความหมาย "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภาพัฒน์นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นับจากวันนั้นมา สภาพัฒน์ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางในการวางแผนพัฒนาประเทศ และขับเคลื่อนสู่ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นล้นพ้น และขอเดินตามรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประเทศชาติ น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษา และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้บังเกิดผลสืบไป”

จากนั้น เลขาธิการ สศช. ได้อ่านคำกลอน "ถวายถ้อยร้อยอาลัยใจภักดี” ซึ่งประพันธ์โดยนางสาววันเพ็ญ  เซ็นตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งกลอน และนำถวายความเคารพพร้อมยืนสงบนิ่ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 99 วินาที ต่อจากนั้นได้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้พร้อมใจร่วมลงนาม 
ทั้งนี้ สศช. ได้ไว้ทุกข์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และมีการประดับผ้าดำ-ขาว รวมถึงได้จัดสถานที่เพื่อประกอบพิธี และเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ สศช. ในส่วนกลาง และ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สศช. ทั้ง 4 ภาค

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด / เมฐติญา วงษ์ภักดี / อมรเทพ ศรีประเสริฐ
t20161020102930_14731.jpg
t20161020103044_14732.jpg
t20161020103056_14733.jpg
t20161020103112_14734.jpg
t20161020103122_14735.jpg
t20161020103133_14736.jpg
t20161020103155_14737.jpg
t20161020103223_14738.jpg
t20161020103219_14739.jpg
t20161020103251_14740.jpg
t20161020103258_14741.jpg
t20161020103310_14742.jpg
t20161020103323_14743.jpg
t20161020103331_14744.jpg
t20161020103340_14745.jpg
t20161020103355_14746.jpg
t20161020103406_14747.jpg
t20161020103432_14748.jpg
t20161020103442_14749.jpg
t20161020103449_14750.jpg
t20161020103457_14751.jpg
t20161020103521_14752.jpg
t20161020103527_14753.jpg
t20161020103536_14754.jpg
t20161020103546_14755.jpg
t20161020103552_14756.jpg
t20161020103600_14757.jpg
t20161020103610_14758.jpg
t20161026160802_14759.jpg
t20161020103636_14760.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์