logo

เกี่ยวกับ สศช. >> ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)

ข้อมูล CIO     
    วิโรจน์ นรารักษ์
E-mail :Wirot@nesdb.go.th
โทรศัพท์ : 02-2816632
 
บทบาทหน้าที่  
   
1. เสนอแนะเป้าหมาย แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับดูแลการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ สศช. รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐของ สศช. ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสรรสร้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ
3. ส่งเสริม และกำกับดูแล การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของ สศช. ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินในการพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected and Data-Driven)
4. กำกับดูแล การพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ สศช. ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
5. กำกับดูแล การพัฒนาดิจิทัลภายใน สศช. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
6. ติดตาม สำรวจ และรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ สศช. ให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน
7. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
8. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด หรือมอบหมาย
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th