no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมในช่วงแผนฯ 12


วันที่ 20 ก.ย. 2559

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้านสังคมในปี 2560 และประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายงานสังคมของ สศช. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักต่างๆ ในสายงานสังคม และสรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ 12 ต่อไป

ในช่วงเช้าของวันที่ 17 กันยายน 2559 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานเป็นผู้วิจารณ์ (Commentators) และให้ข้อเสนอแนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคม (KM Session) ในภาคเช้า 3 เรื่อง ได้แก่ (1) "เศรษฐกิจพอเพียง กับ SDGs” โดย ดร.วันฉัตร  สุวรรณกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง และคณะ (2) เรื่อง "แนวทางการประมาณการความต้องการและการผลิตกำลังคน” โดย นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาสังคม และคณะ และ (3) "ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ” โดย ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (ผอ.สขส.) และคณะ 

สำหรับในภาคบ่าย เป็นการนำเสนอเรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์โครงการ (เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) โดย ผอ.สพส. และ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของการจัดทำการวิเคราะห์โครงการ” โดยเจ้าหน้าที่สายงานสังคมที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังได้ฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีม "การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานร่วมกัน” โดยทีมวิทยากรจากกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข่าว: นพดล  ธัญญาดี
ภาพ: สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

t20160920160229_14288.jpg
t20160920160232_14289.jpg
t20160920160234_14290.jpg
t20160920160238_14291.jpg
t20160920160240_14292.jpg
t20160920160243_14293.jpg
t20160920160248_14294.jpg
t20160920160250_14295.jpg
t20160920160256_14296.jpg
t20160920160300_14297.jpg
t20160920160302_14298.jpg
t20160920160306_14299.jpg
t20160920160311_14300.jpg
t20160920160314_14301.jpg
t20160920160316_14302.jpg
t20160920160320_14303.jpg
t20160920160323_14304.jpg
t20160920160325_14305.jpg
t20160920160330_14306.jpg
t20160920160335_14307.jpg
t20160920160338_14308.jpg
t20160920160341_14309.jpg
t20160920160344_14310.jpg
t20160920160347_14311.jpg
t20160920160352_14312.jpg
t20160920160357_14313.jpg
t20160920160400_14314.jpg
t20160920160402_14315.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์