no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559


วันที่ 13 ก.ย. 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ แลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมี ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ดร.ศุภวุฒิ  สายเชื้อ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายการเงินและการคลังในโลกแห่งความผันผวน" 

การสัมมนาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การประเมินประสิทธิผลของมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน นโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อ และนัยยะต่อประเทศไทย" โดย ดร.ฉมาดนัย  มากนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบัญชีประชาชาติ สศช. และ ดร.รัญชนา  พงศาปาน ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งผลงานวิชาการเรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือทางตรง" โดย นายอุกฤษฎ์  พงษ์ประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศช. และ ผศ.ดร.อนันต์  วัฒนกุลจรัส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินรายการโดย นายวิโรจน์  นรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีประชาชาติ สศช.  

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

t20160913113558_14051.jpg
t20160913113602_14052.jpg
t20160913113605_14053.jpg
t20160913113614_14054.jpg
t20160913113617_14055.jpg
t20160913113746_14056.jpg
t20160913113630_14057.jpg
t20160913113633_14058.jpg
t20160913113635_14059.jpg
t20160913113638_14060.jpg
t20160913113645_14061.jpg
t20160913113647_14062.jpg
t20160913113652_14063.jpg
t20160913113656_14064.jpg
t20160913113658_14065.jpg
t20160913113701_14066.jpg
t20160913113710_14067.jpg
t20160913113712_14068.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์