no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. ร่วมกับ UNFPA ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี 


วันที่ 2 ก.ย. 2559

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ซี โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) และนายลุค  สตีเวนส์ ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศฯ ดังกล่าว
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมวิพากษ์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งดำเนินรายการโดย น.ส.จินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย ศ.ดร.วรเวศม์  สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.วาสนา  อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปจัดทำแผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พร้อมทั้งเป็นแผนในการรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการวางรากฐานประชากร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี
t20160902101358_13864.jpg
t20160902101400_13865.jpg
t20160902101405_13866.jpg
t20160902101411_13867.jpg
t20160902101415_13868.jpg
t20160902101419_13869.jpg
t20160902101426_13870.jpg
t20160902101432_13871.jpg
t20160902101437_13872.jpg
t20160902101442_13873.jpg
t20160902101445_13874.jpg
t20160902101449_13875.jpg
t20160902101458_13876.jpg
t20160902101501_13877.jpg
t20160902101505_13878.jpg
t20160902101512_13879.jpg
t20160902101516_13880.jpg
t20160902101520_13881.jpg
t20160902101525_13882.jpg
t20160902101529_13883.jpg
t20160902101533_13884.jpg
t20160902101540_13885.jpg
t20160902101544_13886.jpg
t20160902101548_13887.jpg
t20160902101555_13888.jpg
t20160902101605_13889.jpg
t20160902101606_13890.jpg
t20160902101619_13891.jpg
t20160902101624_13892.jpg
t20160902101627_13893.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์