no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวสาร >> ข่าวสาร/กิจกรรม

สศช. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม  ปลูกป่าชายเลน พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วันที่ 30 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสายงานบริหารและอำนวยการ สศช. พร้อมมอบนโยบายร่วมกับ ดร.สุทิน  ลี้ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ แก่คณะเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารและอำนวยการ สศช. ก่อนระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนร่วมหาแนวทางพัฒนาและวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และปกป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกว่า 35,000 ไร่ 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 หลังจากประมวลและสรุปผลการสัมนา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาขีพให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และกำลังจะออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ รวมถึงเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด / เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อมรเทพ  ศรีประเสริฐ
t20160830105710_13833.jpg
t20160831160025_13834.jpg
t20160830105717_13835.jpg
t20160830105724_13836.jpg
t20160830105728_13837.jpg
t20160830105732_13838.jpg
t20160830105739_13839.jpg
t20160830105745_13840.jpg
t20160830105754_13841.jpg
t20160830105803_13842.jpg
t20160830105808_13843.jpg
t20160831155949_13844.jpg
t20160830105829_13845.jpg
t20160830105834_13846.jpg
t20160831160133_13847.jpg
t20160831160148_13848.jpg
t20160830105852_13849.jpg
t20160831160200_13850.jpg
t20160830105906_13851.jpg
t20160830105911_13852.jpg
t20160830105915_13853.jpg
t20160830105924_13854.jpg
t20160830105928_13855.jpg
t20160830105932_13856.jpg
t20160830105938_13857.jpg
t20160830105942_13858.jpg
t20160830105947_13859.jpg
t20160830105952_13860.jpg
t20160830105956_13861.jpg
t20160830110001_13862.jpg
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์